36

Shiv Tandav Stotram

Shiv Tandav Stotram (Hymn)  || शिव तांडव स्तोत्रम् ||

Shiv Tandav Stotram | Shiv Tandav Lyrics in Hindi. Download PDF of Shiv Tandav Stotram Lyrics in Hindi, english & Sanskrit with full meaning.
Shiv Tandav Stotram is a hymn, mainly devoted to lord Shiva that tells about the power and beauty of Lord Shiva. Shiva Stotram is one of the very religious and holy hymns for Hindus and hence every Lord Shiv devotee read this shiv tandav stotram very carefully. In this religious post, today we are going to share Shiv Tandav Stotram lyrics both in sanskrit and Hindi

Talking about Shiv Tandav Stotra then it was written by ”Ravana” one of the great devotees of Lord Shiva and the king of Lanka. The Shiv Tandav is traditionally attributed to Ravana who was actually a rakshasa (demon ) king of Lanka but a great devotee of Shiva.

Both the ninth and tenth quatrains of this Shiv Tandav song close with arrangements of Shiva’s epithets as destroyer, even the destroyer of death itself. Similar sounding word usage and likeness in sound make bothering floods of reverberating magnificence in this case of Hindu devotional poetry.

In the last quatrain of the shiv tandav stotram, in the wake of feeling burnt out on rampaging over the Earth, Ravana asks, “When will I be happy?” Because of the force of his supplications to God and self-denying contemplation, of which this hymn was a case, Ravana got from Shiva powers and a celestial sword.

Don`t Forget to read: Hanuman Chalisa Lyrics | Hanuman Chalisa Hindi Lyrics

Also Read: Om Namah Shivaya Mantra Facts

Shiv Tandav Stotram – Facts

शिव तांडव स्तोत्रम्

According to Hindu traditional belief that Lord Shiva is the ruler of all dancers. He was a specialist in the thandava style of moving. This is an overwhelming masculine style of moving. This shiv tandav stotra is about him while in the demonstration of moving. Similar sounding word usage and likeness in sound make annoying floods of reverberating magnificence in this incredible stotra.

This stotra which is so superb was created by none other than Ravana, the evil presence ruler, who ruled over Sri Lanka, who was one of the great devotees of Lord Shiva. Once the glad Ravana vanquished the whole India and drew nearer Mount Kailas on top of which Lord Shiva lives with his consort Goddess Parvathi.

Ravana called Lord Shiva to descend. When he didn’t, he evacuated the mountain with his twenty hands. This made Goddess Parvathi unsteady. At that point Lord Shiva pushed down the mountain with his thumb. Ravana was smashed by the heaviness of the mountain. There he adulated Lord Shiva by singing the Sama Veda and this extraordinary stotra made by him. Ruler Shiva was pleased andpardoned him.

Here is the complete Shiv Tandav stotram in Hindi (Sanskrit) to download. After shiv tandav Hindi Lyrics we have also mentioned Shiv Tandav lyrics in English.

Shiv Tandav Lyrics [Hindi]

From: शिव तांडव स्तोत्रम्

||सार्थशिवताण्डवस्तोत्रम् ||

||श्रीगणेशाय नमः ||

जटा टवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले, गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्ग तुङ्ग मालिकाम् |
डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं, चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ||१||

Click to watch Shiv Tandav Stotram Video Song

जटा कटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी, विलो लवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि |
धगद् धगद् धगज्ज्वलल् ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्र शेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ||२||

धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बन्धु बन्धुरस् फुरद् दिगन्त सन्तति प्रमोद मानमानसे |
कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ||३||

लता भुजङ्ग पिङ्गलस् फुरत्फणा मणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रवप् रलिप्तदिग्व धूमुखे |
मदान्ध सिन्धुरस् फुरत् त्वगुत्तरीयमे दुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ||४||

सहस्र लोचनप्रभृत्य शेष लेखशेखर प्रसून धूलिधोरणी विधूस राङ्घ्रि पीठभूः |
भुजङ्ग राजमालया निबद्ध जाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः ||५||

ललाट चत्वरज्वलद् धनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्प नायकम् |
सुधा मयूखले खया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोज टालमस्तु नः ||६||

कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वल द्धनञ्जयाहुती कृतप्रचण्ड पञ्चसायके |
धरा धरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम |||७||

नवीन मेघ मण्डली निरुद् धदुर् धरस्फुरत्- कुहू निशीथि नीतमः प्रबन्ध बद्ध कन्धरः |
निलिम्प निर्झरी धरस् तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कला निधान बन्धुरः श्रियं जगद् धुरंधरः ||८||

प्रफुल्ल नीलपङ्कज प्रपञ्च कालिम प्रभा- वलम्बि कण्ठकन्दली रुचिप्रबद्ध कन्धरम् |
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छि दांध कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे ||९||

अखर्व सर्व मङ्गला कला कदंब मञ्जरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम् |
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्त कान्ध कान्त कं तमन्त कान्त कं भजे ||१०||

जयत् वदभ्र विभ्रम भ्रमद् भुजङ्ग मश्वस – द्विनिर्ग मत् क्रमस्फुरत् कराल भाल हव्यवाट् |
धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवः ||११||

स्पृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्- – गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः |
तृष्णारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकः ( समं प्रवर्तयन्मनः) कदा सदाशिवं भजे ||१२||

कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरः स्थमञ्जलिं वहन् |
विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् ||१३||

इदम् हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेतिसंततम् |
हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिंतनम् ||१४||

पूजा वसान समये दशवक्त्र गीतं यः शंभु पूजन परं पठति प्रदोषे |
तस्य स्थिरां रथगजेन्द्र तुरङ्ग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखिं प्रददाति शंभुः ||१५||

इति श्रीरावण- कृतम् शिव- ताण्डव- स्तोत्रम् सम्पूर्णम्

So, this is the complete Shiv Tandav Stotram lyrics in Hindi (Sanskrit). However many shiv devotees are not good in Sanskrit and hence searching Internet regarding Shiv Tandav Stotram English lyrics. For them we have also mentioned Tandav Stotra English lyrics below.

Shiv Tandav Lyrics [English]

||सार्थशिवताण्डवस्तोत्रम् ||

Jatatavee gala jjala pravaha pavitha sthale,
Gale avalabhya lambithaam bhujanga thunga malikaam,
Dama ddama dama ddama ninnadava damarvayam,
Chakara chanda thandavam thanothu na shiva shivam. 1

ata kataha sambhramabrama nillimpa nirjari,
Vilola veechi vallari viraja mana moordhani,
Dhaga dhaga daga jjwala lalata patta pavake,
Kishora Chandra shekare rathi prathi kshanam mama. 2

Dara darendra nandini vilasa bhandhu bhandura,
Sphuradigantha santhathi pramodha mana manase,
Krupa kadaksha dhorani niruddha durdharapadi,
Kwachi digambare mano vinodhamethu vasthuni. 3

Jada bhujanga pingala sphurath phana mani prabha,
Kadamba kumkuma drava praliptha digwadhu mukhe,
Madhandha sindhura sphurathwagu utthariya medhure,
Mano vinodhamadhbutham bibarthu bhootha bharthari. 4

Sahasra lochana prabhoothyasesha lekha shekhara,
Prasoona dhooli dhorani vidhu sarangri peedabhu,
Bhujangaraja Malaya nibhadha jada jhootaka,
Sriyai chiraya jayatham chakora bandhu shekhara. 5

Lalata chathwara jwaladhanam jaya sphulingabha,
Nipeetha pancha sayagam saman nilimpanayakam,
Sudha mayookha lekhaya virajamana shekharam,
Maha kapali sampade, siro jadalamasthu na. 6

Karala bhala pattika dhagadhaga jjwala,
Ddhanam jayahuthi krutha prachanda pancha sayage ,
Dharadharendra nandhini kuchagra chithrapathraka,
Prakalpanaika shilpini, trilochane rather mama. 7

Naveena megha mandali nirudha durdharath sphurath,
Kahoo niseedhi neethama prabhandha bandha kandhara,
Nilimpa nirjari darsthanothu kruthi sindhura,
Kala nidhana bandhura sriyam jagat durandhara. 8

Prafulla neela pankaja prapancha kalima prabha,
Valambhi kanda kanthali ruchi prabandha kandharam,
Smarschidham puraschidham bhavaschidham makhachidham,
Gajachidandakachidham tham anthakachidham bhaje. 9

Agarva sarva mangalaa kalaa kadamba manjari,
Rasa pravaha madhuri vijrumbha mana madhu vrtham,
Suranthakam, paranthakam, bhavanthakam, makhandakam,
Gajandhakandhakandakam thamanthakanthakam bhaje. 10

Jayathwadhabra vibramadbujaamga maswasath,
Vinirgamath, kramasphurath, karala bhala havya vat,
Dhimi dhimi dhimi dhwanan mrudanga thunga mangala,
Dhwani karma pravarthitha prachanda thandawa shiva. 11

Drusha dwichi thra thalpayor bhujanga moukthika srajo,
Garishta rathna loshtayo suhrudhwi paksha pakshayo,
Trunara vinda chakshusho praja mahee mahendrayo,
Samapravarthika kadha sadashivam bhajamyaham. 12

Kada nilampa nirjaree nikunja kotare vasan,
Vimuktha durmathee sada sirasthanjaleem vahan,
Vilola lola lochano lalama bhala lagnaka,
Shivethi manthamucharan kada sukhee bhavamyaham. 13

Imam hi nithya meva muktha muthamothamam sthavam,
Padan, smaran broovan naro vishudhimethi santhatham,
Hare Gurou subhakthimasu yathi nanyadha gatheem,
Vimohinam hi dehinaam sushakarasya chithanam. 14

Poojavasana samaye dasa vakhra geetham,
Ya shambhu poojana param padthi pradhoshe,
Thasya sthiraam radha gajendra thuranga yuktham,
Lakshmeem sadaiva sumukheem pradadathi shambu. 15

Ithi Ravana krutham,

Shiva thandava stotram
Sampoornam

 

Next Post: Maha Mrityunjaya Mantra

 

So, this is the complete Shiv Tandav lyrics in hindi and english written originally by Ravana, the devotees of lord Shiva. I hope this religious post on Shiva Tandav will help you in reading the shiv stotram well.

!!शिव तांडव स्तोत्रम्!!

HanumanChalisa

36 Comments

 1. Shiv tandav stotram is really one of the finest song in history of hindy mythology and i like the way you have presented it here. Thanks

 2. Hi, everything is going nicely here and ofcourse every one is sharing data, that’s truly excellent, keep up writing.

 3. What a religious blog!!. I was looking from a long time for such type of blog and now i am a serious visitor of it. Thanks Hanuman for sharing these types of posts related to Hindu mythology.

 4. This a beautifull source of our indian culture that give us a power. Thanks for shiv tandav in sankrit lyrics.

 5. Shiv Tandav Strotam, English lipi is very good and useful. Please forgive my ignorance in advance, just wanted to know whether the meaning in English also has been posted on this site or anyother site

 6. Thank you for the truth about origin. Can you also please provide scriptures, where it is actually originally written? Was it with Ravana or in some chhanda as mentioned in wikipedia?

 7. Thanks for this valuable post and meaningful contribution of our culture .really it give to understand the power of lord Shiva ,…..

 8. Very helpfull
  Thanks to write it in hindi
  Can provide it in pdf or text form so it can be used offline also

 9. We should sing Few mantras daily. It gives so much pleasure to our mind. Thank you for the translation.

 10. thanks i was just eager to note down the shiv tandav strotam & here it is thanku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.